CZ ECAV Veľké Leváre

História

Anton Štefánek


Pre veľkolevárske školstvo je dôležitou osobnosťou jeden miestny rodák. Anton Štefánek, syn Martina a Antónie Štefánkovcov, sa narodil v apríli 1877 vo Veľkých Levároch. Núdza donútila rodinu Štefánkovcov, aby sa presťahovali do rakúskeho Drösingu. Anton mal vtedy 10 rokov. Keďže otec si ho nemohol dovoliť platiť, štúdium vo Viedni mu zasponzoroval žid Singer. Najprv navštevoval nižšie gymnázium. Od roku 1898 študoval na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity zemepis a dejepis. Kvôli finančným ťažkostiam štúdium nedokončil. Doštudoval až v roku 1923 na Komenského univerzite v Bratislave. Pavol Blaho oboznámil Štefánka s čechoslovakistickou koncepciou a ten sa stal jej najhorlivejším rozširovateľom. Videl v nej záchranu slovenského národa. Zároveň pracoval v hnutí okolo časopisu Hlas.

4. novembra 1918 bol A. Štefánek vymenovaný za člena dočasnej slovenskej vlády a dostal na starosť školstvo a tlač. Dočasná vláda fungovala len do 15. novembra 1918. Keď začiatkom decembra 1918 vzniklo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, Štefánek sa stal predsedom jeho školského referátu. Rozbehol reformu slovenského školstva. V roku 1924 sa stal poradcom na Ministerstve školstva a národnej osvety (MŠANO) v Prahe a generálnym inšpektorom škôl na Slovensku. Po demisii Milana Hodžu vo februári 1929 sa stal ministrom školstva a národnej osvety.

Anton Štefánek počas svojej funkcie ministra školstva nezabudol ani na svoju rodnú obec. Postaral sa o novú budovu meštianskej školy.

Ministrom školstva a národnej osvety bol len do decembra 1929, no aj potom zostal na ministerstve ešte sedem rokov ako poradca. Po odchode z MŠANO sa stal profesorom aplikovanej sociológie na Filozofickej fakulte UK. Ako profesor tu pôsobil do roku 1949. Medzitým v rokoch 1945 - 1946 bol rektorom UK (vtedy Slovenskej univerzity) a v roku 1947 prorektorom. V roku 1944 vydal svoje najvýznamnejšie dielo Základy sociografie Slovenska.

Od roku 1948 slovenská sociológia pod vplyvom politickej situácie začala upadať a v roku 1949 bol Anton Štefánek prepustený do dôchodku. Roky na dôchodku boli pre Antona Štefánka a jeho rodinu veľmi ťažké - pokročilý vek, zhoršený zdravotný stav, nemilosť komunistického režimu, nedostatok finančných prostriedkov. Zomrel vo veku 87 rokov 29. apríla 1964 v Žiari nad Hronom.

K zmenám v školstve došlo v období druhej svetovej vojny (1939 - 1945). V tých rokoch v Levároch fungovala iba katolícka ľudová škola, obnovená evanjelická škola a v rokoch 1941 - 1945 súkromná dvojtriedna nemecká škola s dvomi učiteľmi.

Po roku 1945 bolo jednou z priorít KSČ poštátnenie školstva. Pribúdali meštianske školy a odstránili sa problémy pri prestupoch na vyšší stupeň škôl. Zjednotila sa aj mimoškolská činnosť detí. Žiaci prvého stupňa ZŠ sa stávali iskričkami, žiaci druhého stupňa pioniermi, stredoškoláci a vysokoškoláci členmi Socialistického zväzu mládeže. Potreba matiek chodiť do zamestnania zvyšovala nutnosť rastu počtu materských škôl, jasiel, školských družín, klubov, detských ihrísk. V školách sa zavádzalo dvojzmenné vyučovanie.

Školy vo Veľkých Levároch boli tiež poštátnené. Zlúčili sa do obnovenej štátnej meštianskej školy, takže mala do 400 žiakov, pričom ju navštevovali aj deti z viacerých okolitých dedín. 1. mája 1951 zriadili pioniersku organizáciu. Spočiatku bola výberová. V decembri 1951 vznikla družina mládeže a školská jedáleň. V roku 1953 bola meštianska škola zrušená a stala sa osemročnou strednou školou so 17 triedami. Fungovala vo dvoch budovách - meštianke a v Hubertíne. Chodilo do nej až do 800 žiakov. Naviac pre nevyhovujúce priestory bol kláštor Hubertinum okresným hygienikom zatvorený, preto v roku 1968 zaviedli až trojsmenné vyučovanie. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia mala okolo 25 tried a vyučovalo vyše 30 učiteľov. Ku koncu sedemdesiatych rokov počet žiakov poklesol pod 600 a koncom osemdesiatych rokov 20. storočia už len na 500 detí. Úmerne s tým klesal aj počet tried a učiteľov.

V roku 1985 začali stavať novú školskú budovu. Slávnostne bola otvorená 9. septembra 1991. Súčasťou dvadsaťtriednej školy je telocvičňa, kuchyňa, jedáleň, knižnica a čitáreň. Začalo ju navštevovať 472 žiakov, ktorých učilo 33 učiteľov. 1. novembra 1993 sa do tejto budovy presťahovala aj Materská škola. Od začiatku v nej fungovala aj umelecká škola s hudobným, dramatickým a výtvarným odborom. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa počet žiakov Základnej školy pohyboval pod hranicou 450. V polovici roku 2004 vznikol spoločný školský obvod Veľké a Malé Leváre pre žiakov 5. až 9. ročníkov. 1. januára 2005 sa Základná škola zlúčila s Materskou školou.


Spracoval mgr. Pavol Vrablec